Seuran säännöt

KUUSJOEN METSÄSTYSYHDISTYS ry:n SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi: Kuusjoen Metsästysyhdistys ry.
Kotipaikka (= kotikunta): Salo kaupunki
Yhdistys on perustettu lokakuun 6 p:nä, 1938 ja siitä käytetään
näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi
Seura on Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n
sekä Suomen Kennelliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n jäsen. Piirien jäsenenä seura
noudattaa piirien sääntöjä ja määräyksiä.

2 § SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilua;
4) kenneltoimintaa.

3 § SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään; ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten
seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa;
9) yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 § SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka
sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry: n
sekä Suomen Kennelliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä, jonka
kotipaikka on ja joka asuu vakinaisesti Salon kaupungin Kuusjoen, Hämäläisten, Pappilan,
Impolan, Raatalan, Tiskarlan, Kuusjoenperän, Kanungin ja Kuttilan kylien alueella tai
yhdistys voi harkintansa mukaan ottaa jäseneksi myös henkilön joka ei asu seuran
toiminta-alueella metsästysmaanvuokrauksen ollessa kyseessä.
Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on
päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai
hylkäämisestä.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran
kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran
toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Kannatusjäsenet maksavat seuran vuosikokouksen erikseen henkilöille ja oikeuskelpoisille
yhteisöille päättämän vuosittaisen tai kertakaikkisen kannatusmaksun.
Kannatusjäsenet hyväksyy seuran hallitus.

5 § JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan
seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja
heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran
vuosikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan
hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista
yhteishenkeä.
Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta – alueella omistuksessaan tai
hallinnassaan olevien metsästysmaiden metsästysoikeudet seuran käyttöön.
Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin
seuran kokouksen päättämällä tavalla.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä
on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi
metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.
Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai
vuotuisesta maksusta päättää seuran vuosikokous.

6 § SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7 § SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä;
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa;
6) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita
seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran
vuokramailla metsästää;
7) jäsenyysedellytykset päättyneet.
Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta
kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen
metsästyskiellon tai antaa varoituksen.
Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen
antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen
maksamatta jättäminen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista
hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai
irtaimesta omaisuudesta.

8 § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään tammimaaliskuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan
määrää hallitus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava  jäsenten tietoon
vähintään 7 päivää ennen kokousta
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen  määräämässä lehdessä tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

9 § VUOSIKOKOUSASIAT

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa;
2) todetaan kokouksen laillisuus;
3) hyväksytään työjärjestys;
4) esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
6) toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali;
7) toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
8) toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä
vaali alkaneelle toimintavuodelle;
9) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä
päätetään metsästysammunnan harjoittelusta;
10) päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta;
11) päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta
kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja
kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;
12) vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;
13) hyväksytään yhdistyksen uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden
kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen
kannalla;
14) käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset;
15) valitaan metsästyksenjohtajat;
16) valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;
17) käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa
ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
18) päätetään Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle
sekä Suomen Kennelliiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle tehtävistä esityksistä;
19) keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan
voida tehdä päätöstä.

10 § KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään
seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös
muista kokouskutsussa mainituista asioita.

11 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus
katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti
seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa
vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on
määrätty.

12 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on
pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja
sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen
mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun
ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan
luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 § SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tilivuosi ja toimintavuosi on kalenterivuosi.  Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja
tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta.

15 § SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa
sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut 6
jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa 1/3 osa.
Erovuoroisuus määräytyy vuoroni mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy
tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysiikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja
taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta,
milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä
kirjallisesti heiltä vaatii.

16 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 § SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat,
jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä  hallitukselle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry: n
sekä Suomen Kennelliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n kokouksiin, ellei seuran
vuosikokous ole asiasta jo päättänyt;
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
9) pitää seuran jäsenluetteloa;
10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä
esityksiä muista huomionosoituksista;
14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset
sekä
15) päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista
16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 § SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset
vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen
mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseolle.
Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen
Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle
sekä Suomen Kennelliiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle.

21 § MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.